Kiểm Định Trung Tâm 3

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn

Ngày 06/01/2020, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 422/CT-TTHT về việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 48/2019/TT-BTC, để trích lập dự phòng tổn thất đối với khoản vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp góp vốn và doanh nghiệp nhận góp vốn phải lập báo cáo tài chính (BCTC) năm cùng thời điểm; nếu lập BCTC năm khác thời điểm thì không được trích lập dự phòng.

Riêng những trường hợp ngoại lệ sau đây, doanh nghiệp góp vốn sẽ được trích lập dự phòng căn cứ theo BCTC quý gần nhất của doanh nghiệp nhận góp vốn:

(i) Doanh nghiệp nhận góp vốn không lập BCTC năm cùng thời điểm với doanh nghiệp góp vốn do đã ngừng hoạt động và đang chờ giải thể, phá sản.

(ii) Doanh nghiệp nhận góp vốn được phép lập BCTC khác với thời điểm lập BCTC năm của doanh nghiệp góp vốn và đã thông báo cho cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật kế toán.