Kiểm Định Trung Tâm 3

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn

 

• Kiểm toán/ Kế toán;
• Đầu tư/Tài chính (kể cả các công cụ M&A);
• Thuế/Luật kinh doanh;
• Quản trị doanh nghiệp (kể cả quản trị rủi ro);
• Tỷ giá/ Hợp đồng forex/ Xuất Nhập Khẩu;
• Các chủ đề khác theo yêu cầu của khách hàng