Kiểm Định Trung Tâm 3

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn

•    Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định

•    Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất
•    Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản hoàn thành
•    Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án quy hoạch hoàn thành
•    Kiếm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư các dự án khác
•    Kiểm toán các dự án quốc tế tài trợ
•    Lập và soát xét báo cáo tài chính
•    Kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ
•    Kiểm toán nội bộ, đánh giá hệ thống kiểm soát 
•    Dịch vụ quản lý rủi ro; 
•    Kiểm toán cho các mục đích đặc biệt.