Kiểm Định Trung Tâm 3

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn

• Đăng ký, kê khai thuế cho doanh nghiệp

• Lập kế hoạch thuế thu nhập doanh nghiệp
• Soát sét việc tuân thủ các luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT
• Tư vấn về thuế GTGT và cơ hội hoàn thuế
• Tư vấn thuế thu nhập cá nhân
• Liên hệ và thuyết trình với cơ quan thuế
• Dịch vụ quản lý các lợi ích của nhân viên